EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Debitna EKO kartica

Debitna EKO kartica

Spisak dokumentacije
za dobijanje avansnog statusa:

  1. Popunjena Prijava za izdavanje Eko Business kartica.
  2. APR - Izvod o registraciji privrednog subjekta iz Agencije za privredne register (kopija),
  3. PDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV iz Poreske uprave (kopija),
  4. PIB - Potvrda o izvršenoj registraciji u jedinstvenom registru poreskih obaveznika iz  Poreske uprave (kopija),
  5. OP obrazac - overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (kopija),
  6. Popunjen zahtev za izradu kartica
  7. Saglasnost za prijem elektronski potpisanih faktura (opciono)
  8. Saglasnost za otvaranje naloga na EKO Fleet portalu  (opciono)


Napomena: Eko Serbia A.D. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, kao i dodatna sredstva obezbeđenja