EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Kreditna EKO kartica

Kreditna EKO karticaSpisak dokumentacije
za dobijanje kreditnog statusa:

1.     Popunjena Prijava za izdavanje Eko Business kartica.
2.     APR - Izvod o registraciji privrednog subjekta iz Agencije za privredne register (kopija),
3.     PDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV iz Poreske uprave (kopija),
4.     PIB - Potvrda o izvršenoj registraciji u jedinstvenom registru poreskih obaveznika iz  Poreske uprave (kopija),
5.     OP obrazac - overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (kopija),
6.     KDP - Karton deponovanih potpisa iz svih banaka u kojima preduzeće ima otvorene račune. Kopija KDP mora biti overena od strane banke da je verna originalu sa pečatom, potpisom i datumom kao dokaz da je karton validan
7.     Potvrda iz banke o prometu po računu za poslednja tri meseca (posebno za svaki mesec) I ukupnoj zaduženosti.
8.     Bilans stanja i bilans uspeha za predhodne dve godine
9.     Dve (2) blanko solo menice potpisane od strane ovlašćenog lica, Potvrdu o registraciji menica i dva (2) menična ovlašćenja,
10. Popunjen zahtev za izradu kartica
11.  Saglasnost za prijem elektronski potpisanih faktura (opciono)
12. Saglasnost za otvaranje naloga na EKO Fleet portalu  (opciono) 


Napomena: Eko Serbia A.D. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, kao i dodatna sredstva obezbeđenja.