EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Kreditna EKO kartica

Kreditna EKO kartica
Spisak dokumentacije za dobijanje kreditnog statusa:

1.     Popunjena Prijava za izdavanje Eko Business kartica,
2.     APR - Izvod o registraciji privrednog subjekta iz Agencije za privredne register (kopija),
3.     PDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV iz Poreske uprave (kopija),
4.     PIB - Potvrda o izvršenoj registraciji u jedinstvenom registru poreskih obaveznika iz  Poreske uprave (kopija),
5.     OP obrazac - overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (kopija),
6.     KDP - Karton deponovanih potpisa iz svih banaka u kojima preduzeće ima otvorene račune. Kopija KDP mora biti overena od strane banke da je verna originalu sa pečatom, potpisom i datumom kao dokaz da je karton validan
7.     Potvrda iz banke o prometu po računu za poslednja tri meseca (posebno za svaki mesec) I ukupnoj zaduženosti.
8.     Bilans stanja i bilans uspeha za predhodne dve godine
9.     Dve (2) blanko solo menice potpisane od strane ovlašćenog lica, Potvrdu o registraciji menica i dva (2) menična ovlašćenja,
10. Popunjen zahtev za izradu kartica
11.  Saglasnost za prijem elektronski potpisanih faktura (opciono)
12. Saglasnost za otvaranje naloga na EKO Fleet portalu  (opciono) 


Dokumenta za preuzimanje: 

1.    Zahtev za izradu kartica
2.    Zahtev za otvaranje naloga na EKO Fleet portalu

Napomena: Eko Serbia A.D. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, kao i dodatna sredstva obezbeđenja.